Denní stacionář

Službu poskytujeme klientům se středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením s přidruženou mentální retardací a klientům s poruchami autistického spektra s přidruženou mentální retardací ve věku 1 - 40 let.


Registr poskytovatelů služeb (mpsv.cz)

Provozní doba a kapacita

Denní stacionář má provozní dobu v pracovní dny od 6:00 do 21:00 hodin.
 

Kapacita denního stacionáře je v době od 6:00 do 15:00 30 míst, od 15:00 do 21:00 je to 5 míst.

Služby mohou klienti využívat buď každý den, nebo na dny sjednané ve smlouvě o poskytnutí služby.

Stálým klientům denního stacionáře fakultativně nabízíme možnost pobytu přes noc.

Nabízené sociální služby

Základní činnosti
 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 

Každý klient má svůj individuální plán služby a v něm stanoven svůj osobní cíl (čeho chce dosáhnout).

Individuální plán služby s klientem sestavuje klíčový pracovník. U nekomunikujících klientů je plán vytvořen pomocí jiných metod, např. empatickou fantazií či modelovým rozhovorem. Klíčový pracovník zjišťuje potřeby, cíle a požadavky klienta a přenáší je do pracovního týmu. Je zprostředkovatelem mezi klientem a organizací a zastupuje jeho zájmy.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC

 

Poskytnutí stravy

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • Strava se individuálně přizpůsobuje potřebám klienta (např. mix, drcení, krájení), zohledňují se alergie a stravovací návyky. Standardně zajišťujeme 3 jídla denně (snídaně, obědy, večeře), nad rámec jako fakultativní službu lze objednat i dopolední a odpolední svačinky.

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Základní sociální poradenství

 • poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby
 • poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě
 • poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu

 

Individuální plán služby s klientem sestavuje klíčový pracovník. U nekomunikujících klientů je plán vytvořen pomocí jiných metod, např. empatickou fantazií či modelovým rozhovorem. Klíčový pracovník zjišťuje potřeby, cíle a požadavky klienta a přenáší je do pracovního týmu. Je zprostředkovatelem mezi klientem a organizací a zastupuje jeho zájmy.

Fakultativní činnosti

Jedná se činnosti v rámci zákona o sociálních službách; klient nebo jeho zákonný zástupce si sám volí, zda-li je bude využívat.
 

Svozy do stacionáře / školy

Díky sponzorské aktivitě máme k dispozici automobil Ford Transit. Nabízíme možnost dopravy klientům ve dnech, kdy je stacionář v provozu, v časovém rozmezí 6:00 – 16:00 (pracovní doba řidiče). Při svozech je přítomen kromě řidiče ještě další pracovník jako doprovod. Vzhledem k omezené kapacitě na dopravu nemůžeme vyhovět všem požadavkům. Konkrétní poptávka se řeší v rámci jednání o poskytnutí služby.

Pobyt přes noc

Klientům denního stacionáře nabízíme možnost pobytu přes noc. Nabídka platí pouze pro noci, kdy je volná kapacita této fakultativní služby

Dokumenty ke stažení