Mateřská škola speciální

Mateřská škola zahájila svou činnost v září roku 2009. Školu navštěvují děti se zdravotním postižením. Kapacita školy je 12 dětí. O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy na základě doporučení SPC (Speciálně pedagogického centra).

Pro každé dítě třídní učitel vypracuje individuální vzdělávací plán, který je přizpůsoben individuálním možnostem, schopnostem a potřebám dítěte.

V mateřské škole využíváme řadu speciálně pedagogických postupů, prvků alternativní komunikace a prvky Bazální stimulace. Součástí vzdělávání jsou i další terapie – canisterapie, hipoterapie, ornitoterapie, hudba s prvky muzikoterapie. Děti pravidelně rehabilitují s fyzioterapeutem.

Ve škole se neplatí školné, pouze tzv. úplata za předškolní vzdělávání jako v běžných MŠ. Děti zároveň využívají služeb denní stacionáře.