Týdenní stacionář

Služby poskytujeme klientům především se středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením, středně těžkým až hlubokým mentálním postižením a klientům s poruchami autistického spektra s přidruženou mentální retardací ve věku 1 - 26 let.

 

Registr poskytovatelů služeb (mpsv.cz)

Provozní doba a kapacita

Týdenní stacionář má provozní dobu v pracovní dny od pondělí 6.00 do pátku 21.00 hodin, včetně noční směny.

Kapacita týdenního stacionáře je 8 míst.

Nabízené sociální služby

Základní činnosti
 

Poskytnutí ubytování

 • ubytování
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

 

Poskytnutí stravy

 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

Základní sociální poradenství (zdarma)

 • poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby
 • poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o  možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě
 • poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu

Fakultativní činnosti

Jedná se činnosti v rámci zákona o sociálních službách; klient nebo jeho zákonný zástupce si sám volí, zda-li je bude využívat.
 

Svozy do stacionáře / školy

Díky sponzorské aktivitě máme k dispozici automobil Ford Transit. Nabízíme možnost dopravy klientům ve dnech, kdy je stacionář v provozu, v časovém rozmezí 6:00 – 16:00 (pracovní doba řidiče). Při svozech je přítomen kromě řidiče ještě další pracovník jako doprovod. Vzhledem k omezené kapacitě na dopravu nemůžeme vyhovět všem požadavkům. Konkrétní poptávka se řeší v rámci jednání o poskytnutí služby.

Dokumenty ke stažení