Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Ve škole působí školní poradenské pracoviště (ŠPP). Poradenskými pracovníky jsou Mgr. Zuzana Prokopová, speciální pedagog a výchovný poradce, a Mgr. Jarmila Rybáčková, metodik prevence. Byl vypracován Program ŠPP, který zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků školního poradenského pracoviště, preventivní program školy a strategii předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.

Pedagogové vypracovávají individuální vzdělávací plány nebo plány individuálního rozvoje pro každého žáka, které vycházejí z doporučení školských poradenských zařízení, doporučení speciálního pedagoga a průběžného sledování vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků. Škola zabezpečuje odborné metodické vedení pedagogů ve využití speciálních metod v oblasti komunikace a žádoucího chování dětí a žáků. Průběžně vyhodnocuje účinnost navržených opatření, realizaci jejich úprav v případě potřeby. Dbá na úpravu školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

Základem činnosti metodika prevence bylo zmapovat jednotlivá rizika a možnosti jejich předcházení vhodnými preventivními programy. Se žáky se v oblasti prevence sociálně patologických jevů pracuje podle jejich individuálních možností a potřeb. Hlavním těžištěm preventivního působení jsou, vzhledem k typu naší školy, individuální práce se žáky, které doplňují celoškolní společné akce a třídní exkurze.