Základní škola speciální

Základní škola byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazena do sítě škol a školských zařízení od 1.9.2009. Poskytuje vzdělávání v oboru 79-01-B/01 Základní škola speciální.
 

Kapacita školy je 36 žáků.

O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy na základě odborného doporučení a posouzení. Školu navštěvují žáci se středně těžkým až těžkým stupněm mentálního postižení nebo kombinovaným postižením.

Pro každého žáka je na počátku školního roku sestaven individuální vzdělávací plán, který je zaměřen na rozvíjení rozumových schopností a osvojování potřebných dovedností. Důraz klademe zejména na rozvoj komunikace, sebeobsluhy a jednoduchých pracovních činností. Hodnocení probíhá formou slovního hodnocení, které žáci dostávají vždy v pololetí.

Ve třídách je 6  (výjimečně více) žáků, se kterými pracuje speciální pedagog a asistent pedagoga. Vzdělávání probíhá skupinově nebo individuálně.

Vyučování je strukturované, probíhá v něm ranní rituál a rituály před každým jídlem. Vyučování respektuje a podporuje zavádění konceptu Bazální stimulace.

Součástí vzdělávání je řada terapií – canisterapie, hipoterapie, ornitoterapie, logopedie, hudba s prvky muzikoterapie. Žáci pravidelně rehabilitují s fyzioterapeutem.

Ve škole se neplatí školné. Žáci zároveň využívají služeb denního či týdenního stacionáře