Úvod

Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s. funguje od roku 2009. Poskytujeme individuální vzdělávání pro děti s kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra. Kapacita školy je 36 žáků, kapacita školky je 12 dětí.

Kombinované postižení

Kombinované postižení je označení pro souběh dvou a více různých typů postižení u jednoho člověka. Tato postižení mohou být různého druhu, formy a stupně. Kombinace různých postižení může být součástí některých syndromů.

Kombinované postižení tvoří natolik různorodou skupinu, že je téměř nemožné vytvořit jednotný klasifikační systém. Nejčastěji se můžeme setkat s kategorizací do tří skupin, a to mentální postižení v kombinaci s dalším postižením, dále tělesné postižení, smyslové postižení a vady řeči bez přidruženého mentálního postižení, anebo kombinace postižení s poruchami autistického spektra.

 

OPATŘILOVÁ, Dagmar. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami = Education of persons with severe disability and multiple disability. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 186 s. ISBN 978-80-210-6221-4.

PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozš. a přeprac. vyd. Brno: Paido, 2006, 404 s. ISBN 80-7315-120-0.

VALENTA, Milan, Miluše HUTYROVÁ, Jiří LANGER, et al. Přehled speciální pedagogiky: rámcové kompendium oboru. Praha: Portál, 2014, 269 s. ISBN 978-80-262-0602-6.

Poruchy autistického spektra

Poruchy autistického spektra (dále PAS) patří mezi neurovývojová onemocnění. Pro PAS je charakteristické přetrvávající narušení v sociální komunikaci a interakci, a také přítomnost omezených a stereotypních vzorců chování a zájmů. Z výše zmíněných deficitů někdy plynou potíže adekvátně reagovat na běžné každodenní situace.

Děti a dospělí s PAS tvoří velmi heterogenní skupinu, v níž každý jedinec je originál. Slovo „spektrum“ odkazuje na širokou variabilitu projevů. Ačkoli se u jedinců s PAS vyskytují určité společné charakteristiky, míra, ve které se jednotlivé symptomy projevují, se může u konkrétních jedinců výrazně lišit.

 

BAZALOVÁ, Barbora. Autismus v edukační praxi. Praha: Portál, 2017, 207 stran; 21 cm. ISBN 978-80-262-1195-2.

OSTATNÍKOVÁ, Daniela. Autizmus od A
po S. Bratislava: Ikar a.s, 2022, s. 28–81. ISBN 978-80-551-8129-5.

THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Rozšířené a přepracované vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0768-9.

Metody

V naší škole vnímáme jako naprosto zásadní individuální přístup ke každému žákovi. Proto pro každého z nich nastavujeme přísně individualizované výukové programy odvíjející se od jejich aktuálních dovedností a směřující k nastaveným výukovým cílům. Snažíme se tak dosáhnout maximálního možného rozvoje potenciálu každého žáka. Jaké přístupy nejčastěji využíváme?

Ve výuce využíváme přístupy vycházející z aplikované behaviorální analýzy (dále ABA). Jedná se o vědecký obor zaměřující se na porozumění lidskému chování a učení. Z tohoto oboru vychází množství intervenčních přístupů, z nichž řada je využívána právě ve vzdělávání žáků s PAS. Výuku našich žáků stavíme zejména na pozitivním posilování žádoucího chování a učení. Jednotlivé metody a techniky vycházející z ABA využíváme při rozvoji sociálních, herních a sebeobslužných dovedností, zájmů, tolerančních dovedností a dalších.

Jednou z našich hlavních priorit je naučit žáky efektivně komunikovat svá přání a potřeby. Úzce se proto zaměřujeme na rozvoj verbálního chování. Rozvíjíme dovednosti našich žáků v oblastech žádostí, pojmenování, odpovídání na otázky, opakování po druhém a také v oblasti receptivního porozumění. Pokud se u žáků nerozvíjí řečové dovednosti, využíváme formy alternativní a augmentativní komunikace, a to nejčastěji ve formě znaků, VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém) či komunikačních programů do tabletů apod. Rozvoj komunikačních dovedností podporujeme také pomocí logopedických cvičení, která jsou buď sestavována a prováděna logopedickým asistentem nebo individuálně doporučována spolupracujícím klinickým logopedem.

Ve výuce používáme také prvky snoezelenu. Jedná se o koncept multisenzorické stimulace. Disponujeme snoezelenovou místností, kde mohou naši žáci využít různorodé pomůcky stimulující jejich smysly, včetně vodní postele, vodního sloupu, magic boxu a mnohých dalších. Zároveň jsou jednotlivé snoezelenové prvky obsažené v každé třídě a využívají se tak během každodenní výuky, do níž se snažíme zapojovat všechny smysly.

Jsme také certifikovaným pracovištěm konceptu bazální stimulace. Technikami, které z ní vychází, se našim žákům snažíme zprostředkovat vjemy z blízkého i vzdálenějšího prostředí, které jsou pro ně mnohdy těžko dostupné. Bazální stimulace ve výuce probíhá formou nabízení různých typů somatických, vibračních, vestibulárních a senzorických stimulací.

Našim žákům nabízíme také neuro-vývojovou stimulaci. Jde o metodu vedoucí k oslabení přetrvávajících primárních reflexů, a to za pomoci speciálně sestavených sad cvičení, které jsou vždy na míru nastavené daným žákům.

Výuku také zpestřujeme množstvím podpůrných metod. Jednou z nich je zooterapie, terapie za účasti zvířat. Do výuky za žáky dochází speciálně vycvičení canisterapeutičtí psi, kočky, morčata a minikůň. Na zahradě se žáci také mohou setkat s ovečkami..

Další podpůrnou metodou je muzikoterapie. Jedná se o terapii za pomoci hudby, při níž se využívá působení prvků hudby, jako je zvuk, melodie a rytmus. Muzikoterapie u nás probíhá pod vedením kvalifikovaného muzikoterapeuta.

Výše popsané metody do výuky zapojujeme různým způsobem a v různé míře, abychom tak dosahovali vyvážené výuky a co nejlepších výsledků a spokojenosti našich žáků. Naši pedagogičtí pracovníci se v metodách a postupech kontinuálně vzdělávají.

V případě zájmu o více informací o popsaných metodách přikládáme seznam literatury.

Seznam odborné literatury nejen pro rodiče

Orgány školy:

Mgr. Jarmila Rybáčková, ředitelka

e-mail: jarmila.rybackova@centrumbazalka.cz

tel: 602 600 242